Regulamin uczestnictwa w aktywnościach organizowanych dla członków grupy Dragon Balls

Grupa Dragon Balls - to grupa na portalu facebook (https://www.facebook.com/groups/188873613316017) zrzeszająca osoby, które wyraziły dobrowolną chęć dołączenia do grupy oraz uczestniczenia w aktywnościach organizowanych w ramach grupy organizowanych przez administratorów i innych uczestników grupy. Uczestnictwo w aktywnościach sportowych i pozasportowych jest dobrowolne. 

Administratorzy grupy (organizatorzy) - to osoby zarządzające grupą Dragon Balls, które organizują wszelkie aktywności oraz dbają o przestrzeganie zasad w grupie. 

Uczestnik -  każda osoba, które jest członkiem grupy na Facebooku i/lub bierze udział w aktywnościach organizowanych przez administratorów, tj. treningach siatkówki i inny okazjonalnych przedsięwzięciach, jak np. obozy sportowe. Osoba ta dokonała zgłoszenie i zaakceptowała regulamin uczestnictwa.  

Aktywność - wydarzenie organizowane przez administratorów grupy: trening siatkówki, spotkania integracyjne i inne. 

Lista rezerwowa - lista osób, które przesłały zgłoszenie na organizowane wydarzenie, jednak zgodnie z zapisem czasowym rejestracji zgłoszenie było poza maksymalną dopuszczalną liczbą przewidzianą na daną aktywności. Osoby z listy rezerwowej mogą wziąć udział w aktywności wówczas, gdy na liście głównej zwolni się miejsce.

Zasady ogólne

Każda z osób, która identyfikuje się z grupą Dragon Balls Kraków przez uczestnictwo w treningach, meczach towarzyskich, turniejach i innych wydarzeniach, a także przez posiadanie i noszenie stroju klubowego, który jest jednym z głównych znaków klubu, zobowiązana jest do przestrzegania ogólnie znanych i wynikających z prawa zasad poszanowania dla drugiego człowieka niezależnie od jego wyznania, przynależności kulturowej, narodowości czy orientacji seksualnej. Publiczne wyrażanie poglądów, które wyraźnie stoją w sprzeczności z tymi zapisami i mogą negatywnie wpływać na społeczne postrzeganie grupy Dragon Balls Kraków jest niedopuszczalne i może skutkować wykluczeniem danej osoby z klubowej społeczności. 

 1. W treningach może uczestniczyć każda osoba, która dokonała rejestracji na dany trening przez formularz zgłoszeniowy.

 2. Formularz zgłoszeniowy publikowany jest w grupie na facebooku Dragon Balls (https://www.facebook.com/groups/188873613316017) oraz na stronie internetowej dragonballs.pl. Formularz zapisu na treningi piątkowe publikowany jest w każdy  poniedziałek o 20:00, a na treningi poniedziałkowe w każdy czwartek o 20:00. Osoby, które nie dokonały rejestracji nie mogą uczestniczyć w treningu. 

 3. Koszty wynajmu sali dzielone są po równo na wszystkich uczestników zgłoszonych na trening - koszty nie dotyczą osób pozostających na liści rezerwowej. Uczestnicy są poinformowani o łącznym koszcie wynajmu hali sportowej i równym koszcie przypadającym na danego uczestnika przed treningiem. 

 4. Jeśli gracz zapisze się na trening i bez poinformowania administratora nie pojawi się na grze, wówczas przy kolejnej rejestracji automatycznie zostanie dodany do listy rezerwowej i otrzyma możliwość gry wówczas, gdy będzie wolne miejsce w danej grupie. Zasada stosowana jest względem gracza przez 3 kolejne treningi.

 5. Gracz, który trzykrotnie odwoła swoje zgłoszenie po dozwolonym terminie rezygnacji (tj. czwartku do godz. 10:00 w przypadku treningów organizowanych w piątek i soboty do godziny 10:00 w przypadku treningów niedzielnych) lub w dniu treningu – przy kolejnej rejestracji automatycznie zostanie dodany do listy rezerwowej i otrzyma możliwość gry wówczas, gdy będzie wolne miejsce w danej grupie. Zasada stosowana jest względem gracza przez 3 kolejne treningi.

 6. Każdy uczestnik treningu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem wewnętrznym obiektu, w którym organizowany jest trening siatkówki. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia uczestnika z przestrzegania przepisów w zwartych w regulaminie. 

 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje oraz negatywne następstwa dla zdrowia uczestnika wynikające z uczestnictwa w treningu. 

 8. Organizatorzy treningów oraz uczestnicy mogą w trakcie trwania treningów siatkówki wykonywać zdjęcia oraz nagrywać materiały video. Zarówno zdjęcia, jak i pliki video mogę zostać wykorzystane przez organizatorów i uczestników do celów promocyjnych i informacyjnych na portalu Instagram i Facebook (w tym w szczególności na profilu @dragonballskrakow na portalu Instagram, w grupie Dragon Balls i w innych grupach na portalu Facebook). Wykorzystywanie zdjęć i nagrań video do celów innych niż te wymienione wyżej wymaga odrębnej zgody wszystkich osób, których wizerunek został utrwalony na tychże materiałach. 

 9. Uczestnik, którego wizerunek został utrwalony na zdjęciach i materiałach video, które zostały udostępnione w opisanych w punkcie 8. Zasad ogólnych miejscach może wycofać zgodę na upublicznianie jego wizerunku. Wymaga to przesłania odpowiedniej informacji przez uczestnika na adres dragonballskrakow@gmail.com wraz ze wskazaniem materiałów, na których widnieje jego wizerunek. Organizatorzy mają obowiązek ustosunkować się do takiej informacji w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

 10. Każda zmiana regulaminu wymaga dopisania daty aktualizacji przy dacie ważności z punktu 11 Zasad ogólnych. 

 11. Regulamin ważny od: 13/03/2022 (aktualizacja 26 maja 2022). 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem pozyskującym dane osobowe są administratorzy grypy Dragon Balls (https://www.facebook.com/groups/188873613316017).

 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja treningów siatkówki i innych aktywności, o których uczestnicy przekazujący dane osobowe są odpowiednio wcześniej poinformowani. Dane przekazywane są dobrowolnie i wykorzystywane tylko i wyłącznie do komunikacji z uczestnikami, którzy przesłali formularz zgłoszeniowy, gdzie wymagane było podanie danych. 

 3. Pozyskiwane dane osobowe to adres mailowy i imię z pierwszą literą nazwiska. W szczególnych przypadkach i do organizacji innych aktywności administratorzy mogą poprosić uczestników o udostępnienie innych danych, jak pełne nazwisko, numer telefonu i inne dane konieczne do prawidłowej realizacji danego przedsięwzięcia.

 4. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym. Każdorazowo należy zgłosić wszelkie roszczenia względem swoich danych drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: dragonballskrakow@gmail.com.

 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia we wszelkich aktywnościach organizowanych przez administratorów grupy Dragon Balls.