top of page

Regulamin uczestnictwa w aktywnościach organizowanych dla członków grupy Dragon Balls

Grupa Dragon Balls – grupa na portalu facebook (https://www.facebook.com/groups/188873613316017) zrzeszająca osoby, które wyraziły dobrowolną chęć dołączenia do grupy oraz uczestniczenia w Aktywnościach.

Administratorzy – osoby zarządzające Grupą Dragon Balls (zgodnie z aktualnymi ustawieniami widocznymi na portalu facebook), które dbają o przestrzeganie zasad w grupie.

Uczestnik – każda osoba, która jest członkiem Grupy Dragon Balls i bierze udział w Aktywnościach.

Aktywność – wydarzenie organizowane przez Organizatorów, w tym Treningi, obozy sportowe i spotkania integracyjne.

Trening – Aktywność w postaci treningów siatkówki.

Organizatorzy – Administratorzy lub inne osoby wskazane przez Administratorów.

Lista Rezerwowa – lista osób, które przesłały zgłoszenie na Trening, jednak zgłoszenie przekroczyło dopuszczalną liczbą Uczestników przewidzianą na daną Aktywność.

Zasady ogólne

 1. Aktywności są organizowane przez Organizatora.

 2. W Aktywnościach może uczestniczyć:
  a) każda osoba, która ukończyła 16. rok życia; 
  b) dokonała rejestracji na daną Aktywność przez formularz zgłoszeniowy;
  c) zaakceptowała Regulamin.

 3. Udział w Aktywnościach jest dobrowolny.

 4. Uczestnik bierze udział w Aktywnościach na własne ryzyko i jest zobowiązany uwzględnić swój stan zdrowia i sprawność fizyczną. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje oraz negatywne następstwa dla zdrowia uczestnika wynikające z uczestnictwa w Aktywnościach. 

 5. Formularze zgłoszeniowe dotyczące Aktywności publikowane są w Grupie Dragon Balls. 

 6. Szczegółowe informacje dotyczące Aktywności publikowane są w Grupie Dragon Balls wraz z formularzem zgłoszeniowym dotyczącym danej Aktywności, w szczególności termin, lokalizacja, ewentualna odpłatność, forma płatności, Administrator odpowiedzialny za organizację danej Aktywności.

Zasady dotyczące Treningów

 1. Terminy publikacji formularzy zgłoszeniowych dotyczących Treningów publikowane są w Grupie Dragon Balls.

 2. O pierwszeństwie udziału w Treningu decydują kolejno:
  a) członkostwo w organach Stowarzyszenia Dragon Balls,
  b) potwierdzony udział w nadchodzącym sparingu lub turnieju (zasada zaczyna obowiązywać 30 dni przed rozpoczęciem sparingu lub turnieju),
  c) kolejność zgłoszeń (zgodnie z sygnaturą czasową formularza).

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnej weryfikacji poziomu gry, na który zarejestrował się Uczestnik.

 4. Uczestnik biorący udział w treningu po raz pierwszy przydzielany jest do poziomu C. 

 5. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Treningu oraz Lista Rezerwowa (z kolejnością Uczestników dla każdego poziomu gry) ogłaszane są w Grupie Dragon Balls nie później niż do 36 godzin od udostępnienia formularza zgłoszeniowego.

 6. Uczestnik z Listy Rezerwowej może wziąć udział w Treningu wówczas, gdy na Treningu zwolni się miejsce na danym poziomie gry, o czym Uczestnik zostanie poinformowany przez Administratorów. Kolejność na Liście Rezerwowej jest ustalana zgodnie

 7. Odpłatność za Trening jest ustalana w ten sposób, że koszty treningu (m.in. wynajmu hali sportowej) dzielone są po równo na wszystkich Uczestników zgłoszonych na Trening, przy czym koszty nie dotyczą osób pozostających na Liście Rezerwowej. Uczestnicy są informowani o koszcie przypadającym na jednego uczestnika razem z opublikowaną listą. W przypadku ewentualnej nadwyżki, zebrane środki przeznaczone są na działalność Organizatorów związaną z organizacją Aktywności. 

 8. Płatności za Trening można dokonywać albo poprzez BLIK do dnia treningu (numer telefonu podawany jest razem z opublikowaną listą) lub gotówką w dniu Treningu. 

 9. Zgłoszenie dotyczące braku uczestnictwa w Treningu (anulacja) dokonuje się albo poprzez formularz zgłoszeniowy, albo poprzez zgłoszenie tego faktu jednemu z Administratorów. 

 10. Osoba zakwalifikowana do Treningu, która wniosła opłatę za Trening i zgłasza swoją anulację w dniu Treningu, może liczyć na zwrot środków jedynie w przypadku skutecznego zgłoszenia jednemu z Administratorów nowego uczestnika zastępującego osobę rezygnującą, przy czym nowy uczestnik powinien prezentować ten sam poziom gry, co osoba rezygnująca. 

 11. Osoba zakwalifikowana do gry, która nie wniosła opłaty za Trening i zgłasza swoją anulację w dniu Treningu oraz nie zgłosi na swoje miejsce nowego uczestnika reprezentującego ten sam poziom gry, zobligowana jest do uiszczenia należności za Trening. Dopóki osoba rezygnująca nie ureguluje należności, nie ma możliwości uczestniczenia w kolejnych Treningach. 

 12. Jeśli Uczestnik zapisze się na Trening i bez poinformowania jednego z Administratorów nie pojawi się na Treningu, wówczas przy kolejnej rejestracji automatycznie zostanie dodany do Listy Rezerwowej i otrzyma możliwość uczestnictwa kolejnych Treningach, gdy ureguluje należności za Trening, w którym nie uczestniczył oraz pod warunkiem wolnego miejsca w danej grupie. Zasada stosowana jest względem gracza przez 3 kolejne Treningi.

 13. Każdy uczestnik Treningu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem wewnętrznym obiektu, w którym organizowany jest Trening. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia uczestnika z przestrzegania przepisów zawartych w regulaminie. 

 14. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę aby Organizatorzy lub Uczestnicy mogli w trakcie trwania Treningów wykonywać zdjęcia oraz nagrywać materiały video i wykorzystywać je na portalu Instagram i Facebook do celów promocyjnych i informacyjnych dotyczących Grupy Dragon Balls (w tym w szczególności na profilu @dragonballskrakow na portalu Instagram, w Grupie Dragon Balls i w innych grupach na portalu Facebook). 

 15. Uczestnik, którego wizerunek został utrwalony na zdjęciach lub materiałach video, które zostały udostępnione w opisanych w punkcie 13 miejscach może wycofać zgodę na upublicznianie jego wizerunku. Wymaga to przesłania odpowiedniej informacji przez uczestnika na adres dragonballskrakow@gmail.com wraz ze wskazaniem materiałów, na których widnieje jego wizerunek. Organizatorzy mają obowiązek ustosunkować się do takiej informacji w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

 16. Regulamin obowiązujący od: 18 grudnia 2022.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem pozyskującym dane osobowe są administratorzy grupy Dragon Balls (https://www.facebook.com/groups/188873613316017). Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dragonballskrakow@gmail.com .

 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizowanie treningów siatkówki i innych aktywności, a także informowanie o nich i ich promowanie.  Podstawą przetwarzania danych uczestników jest udzielona przez nich zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 3. Pozyskiwane dane osobowe to adres mailowy i imię, nazwisko, a także wizerunek uczestników utrwalony na fotografiach lub filmach z Aktywności, w których Uczestnicy brali udział. W szczególnych przypadkach i do organizacji innych aktywności administratorzy mogą poprosić uczestników o udostępnienie innych danych, jak pełne nazwisko, numer telefonu i inne dane konieczne do prawidłowej realizacji danego przedsięwzięcia. 

 4. Dane Uczestników mogą być publikowane w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi innym Uczestnikom. Fotografie oraz materiały filmowe z aktywności będą ponadto udostępniane na portalu Instagram i Facebook w sposób widoczny dla Uczestników i osób trzecich. 

 5. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia Aktywności, w celu udziału w której zostały udostępnione, zaś dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do czasu ustania ich użyteczności.

 6. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym. Każdorazowo należy zgłosić wszelkie roszczenia względem swoich danych drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: dragonballskrakow@gmail.com .

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestniczenia we wszelkich aktywnościach organizowanych przez administratorów grupy Dragon Balls. 

 8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Udostępniane dane nie będą podlegać profilowaniu.

bottom of page